Warunki rezerwacji nieruchomości w Hiszpanii - Warunki wynajmu

Dodatkowe Informacje

Warunki wynajmu

By wynajem nieruchomości stał się przyjemnością i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu w Hiszpanii, prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem..

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu nieruchomości zamieszczonych na stronie www.grupoquattro.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Grupo Quattro C.B z siedzibą w Hiszpanii, w miejscowości Orihuela Costa, Avda de las Adelfas 12 lokal 6, 03189, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

Rezerwacji można dokonać on-line na stronie internetowej www.grupoquattro.pl, wypełniając Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego lokalu. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na konto firmowe Grupo Quattro C.B.

Potwierdzenie Rezerwacji jest przesłane na adres e-mail Klienta, na którym zostaną umieszczone dane konta bankowego. Zaliczka w wysokości 30% ceny powinna być wpłacona w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania e-maila z wstępną rezerwacją. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki, Klient otrzyma e-mail zatwierdzający rezerwację z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze.

W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji. W każdym przypadku reszta wymaganej kwoty powinna nastąpić w momencie przekazania całości opłaty za pobyt i musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.

W przypadku rezygnacji z najmu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług. Zapłata może zostać dokonana gotówką podczas odbioru kluczy lub przelewem bankowym.

Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

III. Zmiany w rezerwacji

Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Klient informuje telefonicznie lub e-mailowo firmę Grupo Quattro C.B. o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Grupo Quattro zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu, w dniu przyjazdu.

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy wysyłając e-mail na adres ania@grupoquattro.pl

IV. Rezerwacja "Last minute"

Rezerwacja "Last Minute" oznacza rezerwację, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji).

W przypadku rezerwacji "Last Minute" zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

Rezerwacji "Last Minute" dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.grupoquattro.pl.

Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 do 10:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację to +34 662 39 47 67.

Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

Przy promocjach Last Minute w celu potwierdzenia rezerwacji ze strony Klienta konieczne jest podanie danych karty kredytowej: imię, nazwisko, numer karty. W momencie rezerwacji karta nie jest obciążana kwotą za pobyt. Zapłata następuje w dniu przyjazdu.

W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z zarezerwowanej nieruchomości karta zostanie obciążona kwotą całej rezerwacji.

V. Odpowiedzialność

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Grupo Quattro C.B. rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

Grupo Quattro C.B. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Grupo Quattro C.B., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nieruchomość, przyjazd nie dojdzie do skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste,) Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty należności za najem widniejącej na e-mailu zatwierdzającym rezerwację.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący może zawiesić dostęp do serwisu www.grupoquattro.pl na okres niezbędny do zlikwidowania zaistniałych problemów.

VI. Warunki i zakres najmu nieruchomości

Umowa zawarta pomiędzy Grupo Quattro C.B. a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem nieruchomości. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (prąd, wodę) proszę pamiętać że opłata za sprzątanie końcowe i pościel nie jest wlioczna. Wynajmujący nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.

Grupo Quattro C.B. zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanej nieruchomości, oferując inną o takim samym lub wyższym standardzie.

Na życzenie Klienta wystawiamy rachunki i faktury VAT.

VII. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby poprzez e-mail najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie.

Przy pobraniu kluczy do nieruchomości Grupo Quattro zastrzega sobie prawo do wylegitymowania gości.

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Grupo Quattro C.B. drogą elektroniczną o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.

W przypadku przekroczenia tej liczby wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.

W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za odbiór kluczy.

Grupo Quattro C.B. decyduje o sposobie zadośćuczynienia uszkodzonego mienia.

W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.

W przypadku zgubienia kluczy do nieruchomości goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50€.

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 24.00 do 6.00.

Organizowanie głośnych imprez w apartamencie jest niedozwolone.

Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem nieruchomości, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć nieruchomość na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze a także wyłączyć klimatyzację

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

Klient może korzystać z nieruchomości jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego.

VIII. Zwierzęta domowe

Grupo Quattro C.B. nie dopuszcza pobytu zwierząt w wynajmowanych nieruchomościach, chyba że zostało to wcześniej ustalone.

IX. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronach www.grupoquattro.pl, Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych wynajmującego odpowiedzialnej za proces rezerwacji.

X. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Grupo Quattro C.B. a Klientem jest prawo hiszpańskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Grupo Quattro C.B.